IYF จัดอบรม Mind Training ตำรวจ โครงการ“การฝึกอบรมพัฒนาด้านจิตใจ”

เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา IYF ประเทศไทยได้จัดอบรม Mind Training ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรก

back