ภาพบรรยากาศ 2017 Japanese Culture Camp

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ประจำประเทศญี่ปุ่น ได้มีการจัดตั้งโครงการ JSC (Japanese Student Culture) ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นได้พัฒนาจิตใจของตนเอง และเรียนรู้ที่จะเสียสละเพื่อผู้อื่นผ่านทางการเป็นอาสาสมัครสอนภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาต่างชาติ

back