IYF จัดอบรม Mind Training ตำรวจ โครงการ“การฝึกอบรมพัฒนาด้านจิตใจ”

เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา IYF ประเทศไทยได้จัดอบรม Mind Training ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรก

2014 IYF World Camp Thailand Memorial

แคมป์ที่มีความสุขที่สุดในโลกตลอด 6 วัน 5 คืน ระหว่างวันที่ 3 – 8 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

back