เกี่ยวกับ IYF ประเทศไทย
_____________________________
Bright and Clean Heart

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ หรือ “ไอวายเอฟ” (International Youth Fellowship; IYF) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกที่สาธารณรัฐเกาหลี ในปี พ.ศ. 2544 โดยกลุ่มบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพที่อุทิศตนเองเพื่อสังคม มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ผ่านทางการเรียนรู้เรื่องโลกของจิตใจอันแสนซับซ้อน บนพื้นฐานแนวคิดแบบคริสเตียน ไอวายเอฟจดทะเบียนเป็นมูลนิธิในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และกลายเป็นองค์กรเยาวชนระดับโลก ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 80 ประเทศ ในปัจจุบัน

IYF Mission / พันธกิจ

ความท้าทาย (Challenge):              เรียนรู้และฝึกฝนจิตใจให้สามารถเผชิญความท้าทายในชีวิตได้อย่างเป็นอิสระ ก้าวข้ามขอบเขตและขีดจำกัดของตัวเอง ซึ่งความท้าทายดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ ค่านิยม ข้อจำกัดทางกายภาพ ความคิด ฯลฯ

ความเปลี่ยนแปลง (Change):          ความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงซึ่งเริ่มต้นขึ้นจากจิตใจของบุคคล จะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วย ทั้งในระดับชุมชน และระดับโลก

ความร่วมมือ (Cohesion):              ความเข้าใจเรื่องโลกของจิตใจจะนำมาสู่ความตระหนักรู้ และความร่วมมือร่วมใจกันอย่างแท้จริง โดยปราศจากข้อจำกัดด้านเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม และความเชื่อ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบและมีความสุข

back