World Education Leaders Forum รวมผู้นำทางด้านการศึกษาหาทางออก “วิกฤตการณ์เยาวชน”

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางด้านมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศไทย ได้จัดงาน World Education Leaders Forum รวมผู้นำทางด้านการศึกษาหาทางออก “วิกฤตการณ์เยาวชน”

ลงชื่อสำหรับผู้ต้องการเข้าร่วมงานรับเกียรติบัตรงาน 2015 IYF World Culture Camp

สำหรับน้องๆ ที่เข้าร่วมงาน 2015 IYF World Culture Camp Thailand เมื่อวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สามารถลงชื่อเข้าร่วมงานรับเกียรติบัตรงาน 2015 IYF World Culture Camp ได้ที่นี่

ประมวลภาพบรรยากาศงาน 2015 IYF World Culture Camp Thailand

“2015 IYF World Culture Camp” ในระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สําหรับเยาวชนไทยและต่างชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นําเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้มีคุณภาพในอนาคตและมุ่งสู่ความเป็นอาเซียนและนานาชาติมากยิ่งขึ้น

[WC2015] ประกาศรางวัล Photo Contest

อันเนื่องมาจากทางทีมงานผู้จัดงาน 2015 IYF World Culture Camp Thailand ได้มีการจัดประกวดภาพถ่าย มีผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้

back