IYF เข้าร่วมประชุมวิชาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก 2562

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จับมือภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก 2562

[WCTH2019] เรียนรู้จิตใจของ “จิตอาสา” ที่แท้จริงกับงานค่ายที่มีความสุขที่สุดในโลก

อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จ ทำให้งานต่างๆ ผ่านพ้นไปด้วยดี คือ เหล่าอาสาสมัครที่เข้ามาร่วมการดำเนินงานในแคมป์ครั้งนี้

back