มูลนิธิเยาวชน
สัมพันธ์นานาชาติ

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ

Bright and Clean Heart of IYF
Change • Challenge • Cohesion

ฝุ่น อาสาสมัครรุ่น 8 ประเทศแทนซาเนีย

ฟ๊อกซ์ อาสาสมัครรุ่น 11 ประเทศญี่ปุ่น

นุ๊ก อาสาสมัครรุ่น 12 ประเทศเลโซโท

โครงการ

ใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นและได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักของคริสเตียน
ค่ายที่นักศึกษาจากทุกมุมโลกได้รู้จักการพัฒนาความคิดและเปิดโลกทัศน์
ให้บริการสาธารณสุขแก่ชาวแอฟริกาที่ต้องเผชิญกับความเจ็บไข้และภัยพิบัติ
หนังสือที่นำเสนอแนวทางการวิเคราะห์จิตใจที่แม้แต่คุณเองก็ไม่เคยทราบ
โครงการเฟ้นหาทีมตัวแทนประเทศไทยร่วมชิงแชมป์ ณ ประเทศเกาหลีใต้
โครงการเฟ้นหาทีมตัวแทนประเทศไทยร่วมชิงแชมป์ ณ ประเทศเกาหลีใต้

ขอบคุณผู้สนับสนุน

back