มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ
แก้ไขปัญหาเยาวชนด้วยกิจกรรมต่างๆ บนพื้นฐานของความเป็นคริสเตียน
  • โทรศัพท์0-2378-1308
  • โทรสาร0-2734-3446
  • อีเมล