IYF World Camp

ค่ายเยาวชนนานาชาติ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศให้มีคุณภาพและมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ เน้นความสำคัญกับการเรียนรู้เรื่องโลกของจิตใจ เยาวชนมีโอกาสค้นพบตัวเองและปรับ Mindset ในการใช้ชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจต่อกระแสสังคมในปัจจุบันและอนาคต ผ่านการฟังบรรยาย Mind Lecture พร้อมด้วยกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ การแสดงวัฒนธรรม (Culture Dance) นิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติ (Culture Expo) ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ (Academy) การแสดงจากวงประสานเสียงระดับโลก Gracias Choir และ ชั่วโมง Leadership Talks แขกรับเชิญพิเศษที่จะมาแบ่งปันแง่คิดและประสบการณ์ความสำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

back