ข่าวสาร

IYF เข้าร่วมประชุมวิชาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก 2562

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จับมือภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก 2562

back