M I N D     L E C T U R E

การศึกษาเรื่องโลกของจิตใจ เป็นการบรรยายเพื่อพัฒนาจิตใจและการให้การศึกษาที่สร้างการเปลี่ยนแปลงจากจิตใจ โดยการบรรยายจะให้แง่คิดที่ช่วยเปลี่ยนทัศนคติเชิงลบเป็นทัศนคติเชิงบวก เปลี่ยนความท้อแท้เป็นความหวัง รวมทั้งเปลี่ยนความโดดเดี่ยวให้กลายเป็นความใกล้ชิด ซึ่งเป็นเป้าหมายในการสร้างสังคมที่มีความสุข ด้วยการพัฒนาเยาวชนที่เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสวัตถุนิยม

About Main Speaker
PASTOR OCK SOO PARK

อาจารย์ อ็อก ซู พาร์ค ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษาอาวุโสของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเยาวชนและผู้เชี่ยวชาญด้านโลกของจิตใจ ในช่วงเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมาท่านได้เดินทางไปพบกับเยาวชนทั่วโลกและได้ให้การบรรยายเรื่องโลกของจิตใจจนทำให้เยาวชนได้รับการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากอาจารย์มีความเชื่อมั่นว่าเยาวชนควรได้รับการปลูกฝังเเละพัฒนา Mindset เพื่อก้าวไปเป็นผู้นำในอนาคต จากการทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาเยาวชน ทำให้ท่านได้รับการยอมรับในระดับสากลจนมีโอกาสได้เข้าพบกษัตริย์ ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีมากมายจากทั้วโลก เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเยาวชนร่วมกัน

back