โครงการแพทย์อาสาเพื่อประเทศด้อยพัฒนา (Good News Medical Volunteers) ประจำปี 2557

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 22:00 น.
คุณสมบัติ
1. อาสาสมัครแพทย์ แพทย์แผนโบราณ แพทย์แผนไทย ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์
2. บุคคลทั่วไปที่สนใจ
*ผู้ที่จะเดินทางไปทวีปแอฟริกาทุกคนต้องฉีดวัคซีนไข้เหลือง ควรฉีดก่อนออกเดินทาง 10 วัน
โปรแกรมโดยภาพรวม รักษาผู้ป่วยตั้งแต่ 8:00 น. – 17:00 น.

รายละเอียดการรักษาแต่ละประเทศ
โกตดิวัวร์         23 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2557
เคนยา             1 สิงหาคม – 8 สิงหาคม 2557
แทนซาเนีย     4 สิงหาคม – 11 สิงหาคม 2557
กานา               8 สิงหาคม – 15 สิงหาคม 2557

ค่าใช้จ่าย
*อาสาสมัครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1. ค่าวีซ่า
โกตดิวัวร์ 2,250 บาท
เคนยา 3,200 บาท
แทนซาเนีย 1,500 บาท
กานา 2,900 บาท
2. ค่าตั๋วเครื่องบิน
ขึ้นอยู่กับประเทศและช่วงเวลาที่บิน
3.ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทาง
500,000 วอน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 16,000 บาท

สิ่งที่จะได้รับ
ประกาศนียบัตรจากทางทางมูลนิธิฯ กรอบรูปความประทับใจ เสื้อกาวน์สัญลักษณ์มูลนิธิฯ
และความสุขจากการได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยยากไร้มากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.iyfthailand.com/gnmv-thailand, www.facebook.com/GNMVTHAILAND
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณปรียารัตน์ หินแก้ว 082-447-4715, อีเมล [email protected], LineID:  yuiiyf

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด คลิก