มาแล้วค่า สำหรับกิจกรรมดีๆ ที่ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจการท้าทายและต้องการรับประสบการณ์ใหม่กับเพื่อนทั่วโลก ในโครงการ 2013 IYF World Camp Korea ค่ายเยาวชนนานาชาติ ณ ประเทศเกาหลีใต้ ตลอด 18 วัน ที่จะได้รับความสนุก ความสุข และความประทับใจไม่อาจลืมเลือน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

จองที่นั่งในการเข้าร่วม 2013 IYF World Camp Korea

https://www.surveycan.com/survey110616

ดาวน์โหลดใบยืนยันการเข้าร่วม(ส่งพร้อมใบโอนเงิน)

https://iyfthailand.com/wp-content/uploads/sites/31/2013/06/ใบจอง.pdf

 

รายละเอียดของ 2013 IYF World Camp Korea 

ตั้งแต่วันที่ 2-19 กรกฎาคม 2556

 

ชื่อกิจกรรม  :   Tomorrow Camp Korea

วันที่    :   2-7 กรกฎาคม 2013 /  6 วัน 5 คืน

สถานที่   : Dong-Eui University  เมืองปูซาน และ Yong Dang campus (2012)and other campuses TBD

ผู้เข้าร่วม  :    400 คน

ผู้จัด :  Korea Herald & Tomorrow Inc.

ผู้สนับสนุน :  กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว แห่งสาธารณรัฐเกาหลี

โปรแกรมหลัก

 1. การเป็นผู้นำเยาวชนทั่วโลก และ ให้คำปรึกษา
 2. การสัมนาผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำ
 3. การบรรยายเรื่องโลกแห่งจิตใจ
 4. โปรแกรมด้านประสบการณ์ และสันทนาการอื่นๆ

*  การแสดง : การแสดงวัฒนธรรม, การแสดงคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิก, การแสดงละครเวที และอื่นๆ ที่เตรียมมาจากแต่ละประเทศ

*  ทัวร์และทัศนศึกษา : ทำงานเป็นทีม และทำภารกิจมิสชั่นทัวร์ที่สถานที่ท่องเที่ยวหลักในเมเมืองพูซาน

*  กีฬา พักผ่อน ทางทะเล : ไปล่องแพที่ชายหาดกวางอันลี เล่นบานานาโบท และร่วมสนุกกับกีฬาทางทะเลอื่นๆ

*  วัฒนธรรมอะคาเดมี่ : ลิ้มลองอาหาร ที่งานแสดงโชว์รสชาติอาหารของวัฒนธรรมเกาหลี งานฝีมือ และการประดิษฐ์ตัวอักษร

*  การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกน้ำ : กิจกรรมเกมส์กีฬากลางแจ้ง สันทนาการ และน้ำ

ดูรายละเอียดทั้งหมดที่นี่ >>>>Click<<<

ชื่อกิจกรรม    : 2013 IYF WORLD CAMP

∎ เจ้าภาพ    : มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ , หนังสือพิมพ์ Kookje

∎ ผู้สนับสนุน  : เมืองปูซาน, การท่องเที่ยวเกาหลี, สถานีโทรทัศน์ MBN, สถานีโทรทัศน์ปูซาน KNN, CJ Hello Vision, T-Broad

∎ ระยะเวลา  : วันเสาร์ที่ 6 – วันพฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2013

∎ สถานที่   : หอประชุม BEXCO ณ เมืองปูซาน, ศูนย์วัฒนธรรม IYF เมืองควางจู, ศูนย์ IYF เมืองคิมชอน, สนามกีฬาโอลิมปิกกรุงโซลดูรายละเอียดทั้งหมดที่นี่ >>>>Click<<<

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าที่พัก
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 5. ค่ารถรับส่งตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามรายการที่ระบุ
 6.  ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน

 

วิธีการลงทะเบียน และ จองการเข้าร่วม

 1.  สามารถลงทะเบียนตรงกับเจ้าหน้าที่ตามมหาวิทยาลัย
 2. ลงทะเบียน ออนไลน์ โดยผ่าน เว็บไซต์ https://iyfthailand.com ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2556 (หลังจากนั้นทำตามขั้นตอนที่ระบุในระบบ)

ฝากเงินค่าลงทะเบียน ผ่านบัญชีธนาคาร     ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 23

ชื่อบัญชี  มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ เลขที่บัญชี 642-201-6218 (ออมทรัพย์)

*  พร้อมกับ Fax ใบนำฝาก มาที่ 02-734-3446 พร้อมเขียนชื่อมหาวิทลัย ชี่อนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์และ  e-mail ใต้ใบนำฝาก (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อทางมูลนิธิฯได้รับแฟ็กซ์แล้วเท่านั้น )

การสำรองที่นั่ง  

1. กรุณาสำรองที่นั่ง+ชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง 

——-> สำรองที่นั่ง คลิก https://www.surveycan.com/survey110616

——->ดาวน์โหลดใบยืนยันการเข้าร่วม(ส่งพร้อมใบโอนเงิน) https://iyfthailand.com/wp-content/uploads/sites/31/2013/06/ใบจอง.pdf

2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2556

 

การยกเลิก

ทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินโดยหักค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซนต์จากที่จ่ายไว้

 

หมายเหตุ

 1. มูลนิธิฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในแคมป์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. มูลนิธิฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางมูลนิธิฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านถอนตัวก่อนแคมป์จะสิ้นสุดลง ทางมูลนิธิฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. มูลนิธิฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 6. ผู้เข้ารวมแคมป์รับทราบแล้วว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น เป็นของมูลนิธิที่อยู่ใต้พื้นฐานคริสเตียน ซึ่งมีการฟังบรรยายพระคัมภีร์เบี้องต้น
 7. กิจกรรมดังกล่างเป็นค่ายเยาวชนซึ่งไม่เหมือนกับการเดินทางไปกับบริษัททัวร์ จังไม่สามารถขอออกจากแคมป์เพื่อไปท่องเที่ยวส่วนตัวได้  เมื่อเดินทางไปกับคณะแล้ว ไม่สามารถขอรับคีนเงินได้

 

เตรียมตัวการเดินทาง 

เวลานัดหมาย

* * * คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ * * *

         วันจันทร์ที่ 01 หรือ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 22.00 น. 

อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4  ประตู 8 เคาน์เตอร์ S  สายการบินเจจูแอร์   

** * กรุณามาถึงสนามบินก่อนเวลานัดหมาย วันเดินทางอาจจะมีการจราจรติดขัด * * *

อุณหภูมิ          ปูซานและโซล อุณหภูมิเฉลี่ยโดยประมาณ  17 ถึง 26 องศาเซลเซียส

ควรเตรียม       เสื้อกันหนาวแบบบาง  ครีมทาผิว ครีมกันแดด รองเท้าผ้าใบ หมวก ร่ม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพูสระผม กล้องถ่ายรูป (แบตเตอร์รี่สำรอง) ยารักษาโรคประจำตัว (สำคัญมาก) และอื่นๆที่จำเป็น

เวลา             ประเทศเกาหลี เวลาเร็วกว่าประเทศไทย  2 ชั่วโมง

สกุลเงิน         ควรแลกเป็นเงิน วอน ก่อนออกนอกประเทศ (1 พันใช้เงินไทยแลก 30 บาท)

ภาษาที่ใช้ทั่วไป        ภาษาเกาหลี – ภาษาท้องถิ่น

โทรศัพท์         โทรจากตู้บัตรโทรศัพท์ โทรศัพท์ด้วยเครื่องโทรศัพท์สาธารณะหรือโทรศัพท์โรงแรม เข้าประเทศไทยกด 0066 รหัสจังหวัด ตัด 0 ข้างหน้าทิ้งแล้วตามด้วยเบอร์โทรศัพท์บ้าน เช่น โทรเข้ากรุงเทพฯ กด 00662-xxxxxxx โทรเข้ามือ กด 006681-xxxxxxx หรือ 0066-67xxxxxx (จังหวัดภูเก็ต)

***ประกาศ  ณ  วันที่  14  ก.ย.  2554   สายการบิน JEJU AIR มีประกาศเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก   และขนาดกระเป๋าสัมภาระ โดยให้กระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ใบมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋าต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแล้ว

ไม่เกิน 158 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม ถ้าน้ำหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้   จะต้องเสียส่วนที่เกินเป็นจำนวนเงิน 200 USD 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณเต้ย 083-294-0284 หรือที่ https://www.facebook.com/iyfthailand