วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 อาคารกรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship – IYF) ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ เพื่อจัดตั้งโครงการ “ก้าวต่อไปของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ และจัดตั้งศูนย์การศึกษาโลกแห่งจิตใจ (Mind Education Center)” โดยมีพันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ ดร.(กิตติมศักดิ์) ฮัก เชิล คิม ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศไทยและนางสุกานดา พาร์ค กรรมการมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติประจำประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการฟื้นฟูและ พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ เพื่อจัดตั้งโครงการ “ก้าวต่อไปของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ และจัดตั้งศูนย์การศึกษาโลกแห่งจิตใจ (Mind Education Center)” ในครั้งนี้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับผู้พ้นโทษ ซึ่งเป็นการร่วมกันสนับสนุนอบรมผู้ใกล้พ้นโทษตามโครงการ“เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย” ตลอดจนการร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง โดยIYF ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาช่วยเหลือผู้ต้องขัง และผู้พ้นโทษเข้ารับการอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ โดยผู้พ้นโทษสามารถเข้ารับการอบรม เป็นระยะเวลา 1 ปี ภายหลังพ้นโทษ เพื่อให้การดูแลทั้งในด้านจิตใจและร่างกาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดระหว่างรับการอบรม เพื่อให้พร้อมกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพอีกครั้ง

พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์

พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมราชทัณฑ์ขอขอบคุณ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการ ส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาผู้กระทำผิดภายใต้การควบคุม ดูแลของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งถือเป็นการผนึกกำลังในการส่งเสริมให้ผู้เคยกระทำผิดได้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สร้างการยอมรับจากสังคม สร้างโอกาสการมีงานทำ และมีอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนลดการกระทำผิดซ้ำ คืนคนดีสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮัก เชิล คิม ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศไทย

ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮัก เชิล คิม ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณด้วยเช่นกันว่า “ผมคิดว่ามูลนิธิฯของเราเพียงลำพังไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้ หากกรมราชทัณฑ์ไม่ช่วยเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลย การที่เรามีใจเดียวกัน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน การแบ่งปัน และทำให้คนที่ใช้ชีวิตในความมืด สิ้นหวังออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข คำขวัญประจำมูลนิธิฯ คือ หลับอย่างมีความสุขและตื่นขึ้นมาอย่างมีความหวัง เพราะพวกเราอยากสร้างสังคมที่ให้ทุกคนที่ทำงานเหน็ดเหนื่อย ยากลำบาก นอนหลับอย่างมีความสุขและตื่นขึ้นมาอย่างมีความหวังได้ครับ จึงอยากทำงานนี้กับทางกรมราชทัณฑ์ วันนี้ได้มีโอกาสเซ็น MOU ร่วมกันรู้สึกขอบคุณมากครับ”