2019 GOODNEWS MEDICAL VOLUNTEERS

ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจที่มีจิตอาสา มาร่วมปลูกความหวังและช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วยในพื้นที่ด้อยพัฒนา ในโครงการแพทย์อาสากู๊ดนิวส์ ทวีปแอฟริกา ประจำปี 2562 

​ระยะเวลารับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562  

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ประเทศและระยะเวลาโครงการ

 • โกตดิวัวร์  เมืองแซงฟรา (Sinfra) และเมืองบัวเก (Buake)  วันที่ 29 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2562 
 • ยูกันดา  เมืองกัมปาลา (Kampala) วันที่ 3 – 11 สิงหาคม 2562 

หมายเหตุ ตารางการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

คุณสมบัติผู้สมัคร (สาขาที่เปิดรับ)  

​​​แพทย์  ทันตแพทย์  แพทย์แผนไทย/แผนตะวันออก  เภสัชกร  พยาบาล  นักเทคนิคการแพทย์  นักศึกษาแพทย์ หรือที่กำลังศึกษาทางด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล  ล่าม และอาสาสมัครทั่วไป

​​​ค่าใช้จ่าย (อาสาสมัครผู้เข้าร่วม เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด)  

 • ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
  • ราคาประมาณ 500 – 1,000 บาท (ต้องฉีดวัคซีนก่อนเดินทางล่วงหน้า ไม่ต่ำกว่า 10 วัน)
 • ค่าวีซ่า
  • ประเทศโกตดิวัวร์ : ขอวีซ่าออนไลน์ (e-Visa) ก่อนเดินทาง *ค่าใช้จ่ายและระบบเพื่อกรอกข้อมูลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  • ประเทศยูกันดา : รับวีซ่าเมื่อเดินทางถึงประเทศจุดหมายปลายทาง (VISA on Arrival) *ค่าใช้จ่ายและเอกสารจำเป็นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
  • ขึ้นอยู่กับประเทศและช่วงเวลาที่เดินทาง
 • ค่าที่พัก อาหาร และการเดินทาง/ทัศนศึกษา
  • ประมาณ 500 USD *ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว

กิจกรรมหลัก  

 • กิจกรรมแพทย์อาสา/ตรวจและรักษาโรคให้แก่ผู้อาศัยในพื้นที่
 • ให้ความรู้ด้านสุขอนามัย
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างแพทย์อาสาสมัครและแพทย์ท้องถิ่นในพื้นที่
 • ทัศนศึกษา
 • เข้าร่วมฟังบรรยายพระคัมภีร์ (Mind Training)

เอกสารการสมัคร  

บุคลากรทางการแพทย์

 • ประวัติส่วนตัว ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
 • สำเนา (สแกน/ภาพถ่าย) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบประกอบโรคศิลป์ ฉบับจริง 1 ฉบับ
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบประกอบโรคศิลป์ ฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
 • สำเนา (สแกน/ภาพถ่าย) หนังสือเดินทาง โดยเห็นหน้าเล่มทั้งสองด้าน 1 ฉบับ

นักศึกษาและอาสาสมัครทั่วไป 

 • ประวัติส่วนตัว ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองสถานะนักศึกษา/การทำงาน ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
 • สำเนา (สแกน/ภาพถ่าย) หนังสือเดินทาง โดยเห็นหน้าเล่มทั้งสองด้าน 1 ฉบับ

หมายเหตุ อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละประเทศ

การส่งเอกสาร

ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมด ในรูปแบบไฟล์ PDF  ทาง e-mail : [email protected]

ข้อควรปฏิบัติ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง

 • ก่อนออกเดินทาง 10 วัน ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง โดยการฉีดวัคซีน 1 ครั้ง สามารถคุ้มกันโรคได้นานถึง 10 ปี
 • สมุดรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง ต้องใช้เป็นเอกสารในการขอวีซ่า
 • กรุณาเก็บสมุดรับรองการฉีดวัคซีนไว้กับหนังสือเดินทางทุกครั้ง
 • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน

การเดินทาง

ผู้เข้าร่วมออกเดินทางจากประเทศไทย  โดยขาไปควรเลือกวันเวลาเดินทางให้ไปถึงเมืองของประเทศปลายทาง ในเวลาใกล้เคียงหรือตรงกันกับทีมแพทย์อาสาจากประเทศเกาหลี เพื่อร่วมเดินทางไปยังที่พักพร้อมกันโดยสวัสดิภาพ และขากลับควรเลือกวันเวลาเดินทางให้พร้อมกันกับทีมแพทย์อาสาเช่นกัน

กำหนดการเดินทาง ของทีมแพทย์อาสาจากประเทศเกาหลี

ประเทศโกตดิวัวร์

 • กำหนดการเดินทางเข้าออก วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม – วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 (6 คืน 9 วัน)
 • ระยะเวลาดำเนินงานแพทย์อาสา วันพุธที่ 31 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 (รวม 3 วัน)

ประเทศยูกันดา

 • กำหนดการเดินทางเข้าออก วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 (6 คืน 9 วัน)
 • ระยะเวลาดำเนินงานแพทย์อาสา วันจันทร์ที่ 5 – วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 (รวม 4 วัน)

หมายเหตุ ตารางการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะแจ้งกำหนดการและสายการบินของทีมแพทย์อาสาจากประเทศเกาหลี ให้ทราบอีกครั้ง

ติดต่อสอบถาม

โครงการแพทย์อาสากู๊ดนิวส์  ประเทศไทย

ผู้ประสานงาน : คุณสลีลา ธนวิจิตรพันธ์

โทรศัพท์ : 08-0939-5655

E-mail : [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติม

www.facebook.com/GNMVTHAILAND