ผู้สนับสนุน IYF World Camp 2018

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ IYF ประเทศไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการ IYF World Camp 2018 ที่ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ช่วยให้การจัดค่าย IYF World Camp 2018 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

back