Healing Mind

Healing Mind คืออะไร?

Healing Mind เป็นโครงการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจ เพื่อทำความเข้าใจสาเหตุของปัญหาต่างๆ ในชีวิต พร้อมค้นพบทางออกผ่านกิจกรรมอย่างเป็นระบบด้วยหลักสูตร Mind Education​ จากประเทศเกาหลีใต้ (บนพื้นฐานแนวคิดแบบคริสเตียน) ซึ่งประกอบด้วย 4 หัวข้อหลักตามปัญหาสังคม

  • ภาวะซึมเศร้า: ปัจจุบันคนไทยตกอยู่เป็นโรคทางใจมากขึ้น คนจำนวนไม่น้อยทานยาเพื่อรักษาซึมเศร้า แต่หากได้เรียนรู้เรื่องของจิตใจควบคู่ไปด้วย จะอาการนี้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
  • ปัญหาการเรียนการทำงาน: เราอยู่กับการเรียน การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ต่อวัน นั่นหมายความว่าหากเราไม่มีความสุขกับการเรียนการทำงาน ก็ส่งผลให้ชีวิตแต่ละวันไม่มีความสุขไปด้วย
  • ปัญหาความสัมพันธ์: มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการสังคม แต่ปฏิเสธได้ยากว่าหลายๆครั้งสังคมหรือคนรอบข้างก็ทำให้เราต้องออกมาอยู่เพียงลำพัง แต่การใช้ชีวิตคนเดียวก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง การเรียนรู้เรื่องของจิตใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ
  • อาการเสพติด: การเสพติดเป็นเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นในชีวิตและก่อให้เกิดปัญหาใหญ่โดยไม่รู้ตัว อาทิ การติดโซเซียลมีเดีย ติดเกม ติดการพนัน รวมไปถึงการติดยาเสพติด หากเรารู้ต้นเหตุอย่างชัดเจน ก็สามารถออกจากปัญหาเหล่านี้ได้

รูปแบบกิจกรรม

ภาพตัวอย่างกิจกรรม

Mind Lecture

Mindset Academy

Mind Talk

Music Therapy

สิ่งที่จะได้รับ

  • แก้ปัญหาทางด้านจิตใจ ภาวะเครียด กังวล ซึมเศร้า สิ้นหวัง หมดไฟ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน
  • สร้างภูมิคุ้มกันจิตใจให้แข็งแรง สร้าง Mindset ที่ดีในการดำรงชีวิตให้มีความสุข
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อรับมุมมองใหม่ๆ

ความในใจจากผู้เข้าร่วม Healing Mind

ผลลัพธ์จากผู้ที่ได้รับคำปรึกษาจากโครงการอย่างต่อเนื่อง

back