โปรแกรมอาสาสมัคร GNC

[su_row]
[su_column size=”1/3″]
[su_teaser_image title=”Language Studies”  image=”http://iyfusa.org/wp-content/uploads/sites/31/2012/06/9%EA%B8%B0-%EB%84%A4%ED%8C%9490-300×225.jpg”]

แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ภาษาจากคนท้องถิ่น ภาษาไม่เพียงแต่มีพลังในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิด แต่ยังเป็นการสื่อถึงความหวังและความฝันของแต่ละคนอีกด้วย อาสาสมัคร GNC จะได้ไปอยู่ในสถานะที่ดีที่สุดในการเรียนภาษาต่างๆ คนท้องถิ่นในประเทศที่พวกเขาไปนั้นจะกลายเป็น “ติวเตอร์ชั้นยอด” พวกเขาพัฒนาศักยภาพผ่านทางกิจกรรม และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นในชีวิตประจำวัน

[/su_teaser_image]
[/su_column]
[su_column size=”1/3″]
[su_teaser_image title=”Environment Preservation” image=”http://iyfusa.org/wp-content/uploads/sites/31/2012/06/%ED%81%B4%EB%A6%AC%EB%8B%9D-%EC%BA%A0%ED%8E%98%EC%9D%B8-1-300×225.jpg”]

บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมท้องถิ่น พวกเราเข้าใจถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดเพื่อคนรุ่นหลัง อาสาสมัคร GNC ช่วยสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการสิ่งปฏิกูล การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน รวมถึงการปลูกพืช ความหวังของพวกเราคือการที่จะให้สังคมได้รับประโยชน์จากมาตรฐานที่อาสาสมัครได้ตั้งไว้และจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกที่ๆพวกเราไป

[/su_teaser_image]
[/su_column]
[su_column size=”1/3″]
[su_teaser_image title=”Cultural Exchange” image=”http://iyfusa.org/wp-content/uploads/sites/31/2012/06/DSC01901-300×225.jpg”]

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ชุดไทย อาหารไทย และการละเล่นพื้นเมือง) Good News Corps เป็นหนทางที่ดีที่สุดในการประสบการณ์ถึงวัฒนธรรมต่างชาติ และเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการแบ่งปันวัฒนธรรมของตนเช่นกัน เหล่าอาสาสมัครได้ร่วมแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนผ่านทางการจัดนิทัศการแสดงวัฒนธรรม การเต้น เพลง และละคร “True Stories” นี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ Good News Corps เพื่อรวมอาสาสมัครจากต่างประเทศเป็นหนึ่ง และทำให้เราได้รู้จักวัฒนธรรมซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น

[/su_teaser_image]
[/su_column]
[/su_row]

[su_spacer size=”50″]

[su_row]
[su_column size=”1/3″]
[su_teaser_image title=”Youth Outreach” image=”http://iyfusa.org/wp-content/uploads/sites/31/2012/06/1025821079_6e03a9e5_311-300×224.jpg”]

อาสาสมัคร GNC จะได้มีส่วนร่วมในการประชุมผู้นำ (Leader Forum), แคมป์นานาชาติ (World Camp)  ในแต่ละประเทศ และเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนรุ่นใหม่ที่คิดบวกในการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ (Mindsets) ของเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ผ่านทางโครงการเช่น แคมป์ภาษา เวิร์ลแคมป์ อาสาสมัครได้ทำงานเป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่มและเป็นผู้ดูแลโปรแกรมของแคมป์ เมื่ออาสาสมัคร GNC ได้มีส่วนร่วมกับเยาวชนในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตน พวกเขาก็เริ่มตระหนักได้ถึงบทบาทสำคัญที่ตนทำในการสร้างอนาคตในวันข้างหน้า

[/su_teaser_image]
[/su_column]
[su_column size=”1/3″]
[su_teaser_image title=”Mission Works”  image=”http://iyfusa.org/wp-content/uploads/sites/31/2012/06/%EB%84%A4%ED%8C%94-300×225.jpg”]

การแบ่งปันจิตใจ (Mind Sharing), งานสัมมนาพระคัมภีร์ (Bible Seminar) อาสาสมัคร GNC มีภารกิจหลากหลายรวมถึง การเป็นที่ปรึกษาทางด้านจิตใจให้กับเยาวชนและสังคมที่พวกเขาได้เข้าไปใช้ชีวิต และยังมีโอกาสเดินผจญภัยโดยไม่ใช้เงิน อาสาสมัครหลาย ๆ รุ่นเป็นต้องกล่าวถึง

[/su_teaser_image]
[/su_column]
[su_column size=”1/3″]

[su_teaser_image title=”Continuing Education”  image=”http://iyfusa.org/wp-content/uploads/sites/31/2012/06/SDC11204-300×225.jpg”]

อาสาสมัคร GNC ได้ให้ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความถนัดของตนเอง ในประเทศนั้น ๆ อันได้แก่ วิชาทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ภาษา และดนตรี เป็นต้น อาสาสมัครได้รับการสนับสนุนให้ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตนจนบางครั้งพวกเขาก็จะได้ค้นพบทักษะที่ได้ถูกซ่อนไว้

[/su_teaser_image]

[/su_column]
[/su_row]

back