ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแพทย์อาสากู๊ดนิวส์ ที่ทวีปแอฟริกา ประจำปี 2561 สามารถสมัครเข้าร่วมได้แล้วตั้งแต่ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

ประเทศและระยะเวลาโครงการ

  • โกตดิวัวร์ เมืองบัวเก (Buake) และ เมืองแซงฟรา (Sinfra)
   วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 (7 คืน 9 วัน)
  • เอธิโอเปีย เมืองเมเคเล (Mekelle)
   วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 (5 คืน 7 วัน)

หมายเหตุ ตารางการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้


คุณสมบัติผู้สมัคร (สาขาที่เปิดรับ)

 • ​​​แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย/แผนตะวันออก เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์
 • นักศึกษาแพทย์ หรือที่กำลังศึกษาทางด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ล่าม และอาสาสมัครทั่วไป​​​

ค่าใช้จ่าย (อาสาสมัครผู้เข้าร่วม เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

 • ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง
  ราคาประมาณ 500 – 1,000 บาท (ต้องฉีดวัคซีนก่อนเดินทางล่วงหน้า ไม่ต่ำกว่า 10 วัน)
 • ค่าวีซ่า
  ประเทศโกตดิวัวร์ ประมาณ 3,200 บาท ขอวีซ่าก่อนเดินทาง
  ประเทศเอธิโอเปีย ประมาณ 72 USD ขอวีซ่าออนไลน์ (e-Visa) ก่อนเดินทาง
  หมายเหตุ กรอกข้อมูลเพื่อขอวีซ่า Ethiopian e-Visa Application Form
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
  ขึ้นอยู่กับประเทศและช่วงเวลาที่เดินทาง
 • ค่าที่พัก อาหาร และการเดินทาง/ทัศนศึกษา
  ประเทศโกตดิวัวร์ ประมาณ 500 USD
  ประเทศเอธิโอเปีย ประมาณ 600 USD
  หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว

กิจกรรมหลัก

 • กิจกรรมแพทย์อาสา/ตรวจและรักษาโรคให้แก่ผู้อาศัยในพื้นที่
 • ให้ความรู้ด้านสุขอนามัย
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างแพทย์อาสาสมัครและแพทย์ท้องถิ่นในพื้นที่
 • ทัศนศึกษา
 • เข้าร่วมฟังบรรยายพระคัมภีร์ (Mind Training)

เอกสารการสมัคร

บุคลากรทางการแพทย์

 • ประวัติส่วนตัว ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
 • สำเนา (สแกน/ภาพถ่าย) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ/ใบประกอบโรคศิลป์ ฉบับจริง 1 ฉบับและฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
 • สำเนา (สแกน/ภาพถ่าย) หนังสือเดินทาง โดยเห็นหน้าเล่มทั้งสองด้าน 1 ฉบับ

นักศึกษาและอาสาสมัครทั่วไป

 • ประวัติส่วนตัว ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
 • หนังสือรับรองสถานะนักศึกษา/การทำงาน ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
 • สำเนา (สแกน/ภาพถ่าย) หนังสือเดินทาง โดยเห็นหน้าเล่มทั้งสองด้าน 1 ฉบับ

หมายเหตุ อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละประเทศ


การส่งเอกสาร

 • ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมด ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล: [email protected]

ข้อควรปฏิบัติ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง

 • ก่อนออกเดินทาง 10 วัน ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง โดยการฉีดวัคซีน 1 ครั้ง สามารถคุ้มกันโรคได้นานถึง 10 ปี
 • สมุดรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง ต้องใช้เป็นเอกสารในการขอวีซ่า กรุณาเก็บสมุดรับรองการฉีดวัคซีนไว้กับหนังสือเดินทางทุกครั้ง
 • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง

การเดินทาง

 • ผู้เข้าร่วมออกเดินทางจากประเทศไทย โดยขาไปควรเลือกวันเวลาเดินทางให้ไปถึงเมืองของประเทศปลายทาง ในเวลาใกล้เคียงหรือตรงกันกับทีมแพทย์อาสาจากประเทศเกาหลี เพื่อร่วมเดินทางไปยังที่พักพร้อมกันโดยสวัสดิภาพ และขากลับควรเลือกวันเวลาเดินทางให้พร้อมกันกับทีมแพทย์อาสาเช่นกัน

กำหนดการเดินทาง ของทีมแพทย์อาสาจากประเทศเกาหลี

ประเทศโกตดิวัวร์
ระยะเวลาดำเนินงานแพทย์อาสา วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. – วันอังคารที่ 3 ก.ค. 2561 (รวม 3 วัน)
กำหนดการเดินทางเข้าออก วันพฤหัสบดีที่ 28 มิ.ย. – วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 2561 (7 คืน 9 วัน)

ตารางการเดินทางและไฟล์ทบินของทีมแพทย์เกาหลีไปประเทศโกตดิวัวร์

ประเทศเอธิโอเปีย
ระยะเวลาดำเนินงานแพทย์อาสา วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ค. – วันอังคารที่ 3 ก.ค. 2561 (รวม 3 วัน)
กำหนดการเดินทางเข้าออก วันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. – วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 2561 (5 คืน 7 วัน)

หมายเหตุ ตารางการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้


ติดต่อสอบถาม

 • โครงการแพทย์อาสากู๊ดนิวส์ ประเทศไทย
 • ผู้ประสานงาน : คุณสลีลา ธนวิจิตรพันธ์
 • โทรศัพท์ : 08-0939-5655, 0-2378-1308
 • E-mail : [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติม