กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จับมือภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก 2562

ทั้งนี้ ทางมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาพร้อมอภิปรายภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้าง ความตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์” (Promoting the Importance of Human Relationships) ร่วมกับผู้แทนจากสหประชาชาติ (UN) นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 300 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม Conference 2 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

ลลิต อาสาสมัครจากมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ
ฮามิน พาร์ค อาสาสมัครจากมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ