เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร. กิตติมศักดิ์ ฮักเชิล คิม ร่วมกับ พาสเตอร์ชองฮัก ยัง (Pastor CheongHak Yang)จากประเทศเกาหลี ได้เข้าร่วมเสวนาในงานสัมมนาโครงการวิจัยเรื่องการสร้างตัวแบบระบบติดตามผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เรือนจำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ภายในงาน ดร. กิตติมศักดิ์ ฮักเชิล คิม ได้แบ่งปันประสบการณ์การทำงานของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ในประเทศไทย และแนะนำโคงการ Mind Education Center ที่กำลังเตรียมดำเนินการเพื่อรองรับผู้ต้องขังที่พ้นโทษ รวมทั้งอยากจะทำการฝึกอบรม Mind Education ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านพฤตินิสัยในเรือนจำทั่วประเทศด้วย โดยนักสังคมสงเคราะห์ทุกท่านที่เข้าร่วมงานเสวนาให้ความสนใจอย่างมาก และต้องการให้ IYF เข้าไปประชาสัมพันธ์โครงการในเรือนจำที่ตนเองดูแลอยู่

นอกจากนี้ พาสเตอร์ชองฮัก ยัง ได้ให้ตัวอย่างการบรรยาย Mind Training เรื่อง Happiness ที่แท้จริง ให้ผู้ฟังเรียนรู้จักต้องการให้ความหวังกับคนอื่น และรับความสุขผ่านการทำเพื่อผู้อื่น