ประกาศเรื่องการเข้าเก็บตัว โครงการ Good News Corps รุ่นที่ 8

 

วันเวลาในการเก็บตัว : 27 มีนาคม 2557

สถานที่ : มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศไทย (ลาดพร้าว 140)

cats

  (หมายเหตุ: กรุณาอย่านำผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่มาค่ะ)

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม

– รูปถ่ายพื้นขาว ขนาด 2 นิ้ว 6 ใบ

– หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา ฉบับภาษาไทย 1 ฉบับ และฉบับภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองของผู้สมัครพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

– สำเนาหนังสือเดินทาง(passport) 2 ฉบับ (มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี/หากไม่มีสามารถนำส่งภายหลังได้)

– เอกาสารอื่นๆ (ถ้ามี)

(กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครนี้ นำมาด้วย >>>ใบสมัคร GNC<<<)

 

หมายเหตุ เอกสารที่ขาดจะต้องนำมาส่งไม่เกิน 15 วันหลังจากเข้าเก็บตัว

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-378-1308 ,080-593-8150