iyf2016
iyf2016

อาสาสมัคร GNC

ใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นและได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักของคริสเตียน

IYF World Camp

ค่ายที่นักศึกษาจากทุกมุมโลกได้รู้จักการพัฒนาความคิดและเปิดโลกทัศน์

แพทย์อาสา GNMV

ให้บริการสาธารณสุขแก่ชาวแอฟริกาที่ต้องเผชิญกับความเจ็บไข้และภัยพิบัติ

ผู้สนับสนุนโครงการ 2015 IYF World Culture Camp Thailand

10
1
3
4
5
6
7
8
2
6
mti

สอบถามข้อมูล contact@iyfthailand.com