อาสาสมัคร GNC

ใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นและได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักของคริสเตียน

ไอวายเอฟเวิลด์แคมป์

ค่ายที่นักศึกษาจากทุกมุมโลกได้รู้จักการพัฒนาความคิดและเปิดโลกทัศน์

แพทย์อาสา GNMV

ให้บริการสาธารณสุขแก่ชาวแอฟริกาที่ต้องเผชิญกับความเจ็บไข้และภัยพิบัติ

ผู้สนับสนุนโครงการ IYF World Camp 2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สอบถามข้อมูล contact@iyfthailand.com